REGULAMIN SERWISU WWW.EFEKTCENTRUM.PL ORAZ GABINETU EFEKT KAMILA ZIEMANN

§1
Informacje ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez EFEKT Kamila Ziemann na rzecz Pacjentów (w znaczeniu zdefiniowanym poniżej).

§2
Definicje

Regulamin– niniejszy regulamin świadczenia usług dostępny jest także na stronie internetowej www.efektcentrum.pl oraz w siedzibie firmy na ul.
Gorczycowa 4c/3 81-591 Gdynia.
Pacjent – każda osoba która ukończyła 16 rok życia i korzysta z usług dietetycznych lub osoba poniżej 16 roku życia po przedstawieniu pisemnej zgody rodzica lub opiekuna na korzystanie z tych usług EFEKT Kamila Ziemann ul. Gorczycowa 4c/3 81-591 Gdynia, nip 955-207-22-84
Rejestracja – punkt informacyjny w siedzibie EFEKT Kamila Ziemann ul. Gryfa Pomorskiego 79 Gdynia,
Cennik wszystkich usług – stanowi załącznik Nr 3 do Regulaminu, dostępny w rejestracji oraz podczas konsultacji u dietetyków,
Administrator – EFEKT Kamila Ziemann ul. Gorczycowa 4c/3, 81-591, Gdynia, nip 955-207-22-84, która świadczy usługi drogą elektroniczną poprzez udostępniania Użytkownikowi dostępu do materiałów publikowanych w Serwisie oraz informacji dotyczących gabinetów dietetycznych sieci EFEKT,
Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora, służący przede wszystkim do wyszukania materiałów publikowanych oraz informacji dotyczących gabinetów dietetycznych sieci EFEKT, dostępnych pod adresem www.efektcentrum.pl,
Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, polegających na wyszukiwaniu interesujących ją informacji,

 

§3
Prawa i obowiązki pacjenta

 1. W czasie korzystania z usług w EFEKT Kamila Ziemann pacjent ma prawo do:
  • świadczenia usług przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej,
  • rzetelnej informacji o stanie zdrowia,
  • wyrażania zgody na udzielenie określonych świadczeń lub ich odmowy, po uzyskaniu informacji o proponowanych metodach diagnostycznych i terapeutycznych;
 2. Do obowiązków pacjenta należy
  • przestrzeganie regulaminu porządkowego EFEKT Kamila Ziemann,
  • posiadanie ważnych dokumentów pozwalających zidentyfikować tożsamość,
  • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,
  • przestrzeganie zaleceń personelu EFEKT Kamila Ziemann;
 3. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania z usług w EFEKT Kamila Ziemann ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do Kierownika EFEKT Kamila Ziemann.
 4. EFEKT Kamila Ziemann zapewnia dostępność informacji o prawach pacjenta.
 5. Kierownik EFEKT Kamila Ziemann ma prawo odmówić udzielania świadczeń pacjentowi, który narusza zapisy określone w niniejszym regulaminie.

§ 4
ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu www.efektcentrum.pl w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych osób trzecich.
 2. Użytkownik ma prawo do korzystania z Usług na zasadach ustalonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek treści i baz udostępnionych w Serwisie www.efektcentrum.pl, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do zaniechania jakichkolwiek prób wprowadzania do systemu informatycznego szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym wirusy, pliki szpiegujące, „robaki” etc.).
 5. Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail : dietetyk@efektcentrum.pl. wszelkie treści i działania, które w sposób rażący naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.
 6. Do korzystania z Serwisu www.efektcentrum.pl, niezbędne jest połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wywoływanie i przeglądanie na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego stron www, posiadanie konta poczty elektronicznej.

§ 5
WARUNKI I ZASADY REALIZACJI USŁUG

 1. Usługi świadczone przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej Serwisu www.efektcentrum.pl są dostępne 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 2. Administrator świadczy na rzecz Użytkownika bezpłatne Usługi polegające na:
  • udostępnianiu Użytkownikom dostępu do materiałów publikowanych w Serwisie www.efektcentrum.pl,
  • udostępnianiu Użytkownikom informacji dotyczących gabinetów dietetycznych sieci EFEKT.

§ 6
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Użytkownik wypełniając Formularz kontaktowy na stronie www.efektcentrum.pl proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662).
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w § 1. pkt 4 niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownik ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Administratora, pod adresem e-mail : dietetyk@efektcentrum.pl
 4. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu prawidłowej realizacji świadczenia Usług.

§ 7
PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszystkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone w Serwisie www.efektcentrum.pl przez Administratora są jego własnością lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
 2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych w Serwisie www.efektcentrum.pl bez pisemnej zgody Administratora, lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
 3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć z Serwisu www.efektcentrum.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

§ 8
Zasady płatności i regulowania należności

Płatność za usługi świadczone w EFEKT Kamila Ziemann są uiszczane w gotówce lub drogą przelewu w całej wysokości kwoty:

 • w gotówce płatność uiszczana jest tego samego dnia kalendarzowego, w którym miejsce miało świadczenie usługi zarówno w przypadku usługi jednorazowej jak również w przypadku pierwszego spotkania w ramach programu w całej kwocie będącej określonej w cenniku usług firmy,
 • drogą przelewu płatność uiszczana jest w przeciągu 3 dni kalendarzowych od dnia zamówienia.
  1. W przypadku opłacenia programu dietetycznego, niezależnie od jego rodzaju, w terminie zgodnym z punktem 1., pacjent jest upoważniony do wykorzystania wszystkich elementów programu w terminach uzgodnionych za możliwe do zrealizowania przez obie strony tj. pacjenta i EFEKT Kamila Ziemann.
  2. W przypadku konieczności odwołania umówionego spotkania będącego elementem programu dietetycznego istnieje możliwość przełożenia wizyty na inny termin ustalony za możliwy do zrealizowania prze obie strony tj. pacjenta i EFEKT Kamila Ziemann, pod warunkiem zachowania min. 12 godzinnego wyprzedzenia odwoływanej wizyty. W przeciwnym wypadku umówione spotkanie przepada. EFEKT Kamila Ziemann może odstąpić od tej zasady (lecz nie musi) w przypadku uzasadnionych działaniem siły wyższej okoliczności.
  3. Spóźnienie się na ustaloną między pacjentem i Centrum Dietetyki Dr Filip wizytę nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji jeśli czas spóźnienia nie przekracza 30 minut. W przypadku spóźnienia przekraczającego 30 minut wizytę uznaje się za odwołaną bez wymaganego 12 – godzinnego wyprzedzenia i wiąże się ze stratą tej wizyty rozumianej jako element programu. EFEKT Kamila Ziemann może odstąpić od tej zasady (lecz nie musi) w przypadku uzasadnionych działaniem siły wyższej okoliczności.

§ 9
Zasady reklamacji

1. Z uwagi na znaczną zmienność osobniczą w zakresie oddziaływania diety na organizm człowieka EFEKT Kamila Ziemann, pod warunkiem zachowania zasad dobrej praktyki zawodowej i sztuki dietetycznej, nie ponosi odpowiedzialności za nie uzyskanie przez pacjenta oczekiwanych rezultatów terapeutycznych. W takim przypadku reklamacja zostanie rozpatrzona poprzez zaproponowanie środków zaradczych, mających na celu zbliżenie pacjenta do oczekiwanych rezultatów.

§ 10
Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

 1. Dokumentacja medyczna pacjenta jest własnością EFEKT Kamila Ziemann. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń.
 2. EFEKT Kamila Ziemann udostępnia dokumentację medyczną:
  • Pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej
   pisemnie przez pacjenta, a także podmiotom uprawnionym do dostępu do
   dokumentacji medycznej na mocy odpowiednich przepisów prawa,
 3. Dokumentacja medyczna jest udostępniana

§ 11
Postanowienia końcowe

 1. EFEKT Kamila Ziemann nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany w stanie zdrowia, powstałe z winy pacjenta na skutek nie stosowania się do ustalonego planu terapeutycznego lub stosowania diety przez osoby postronne, siły wyższej, bądź też w wyniku zatajenia istnienia przeciwwskazań i innych okoliczności, które stanowią przeciwwskazanie, a nie były znane personelowi.
 2. Pacjent ponosi odpowiedzialność finansową za ewentualne szkody wyrządzone na terenie EFEKT Kamila Ziemann.
 3. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych w EFEKT Kamila Ziemann ma prawo do złożenia pisemnej skargi do Dyrektora Operacyjnego EFEKT Kamila Ziemann.
 4. EFEKT Kamila Ziemann zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz cenników w każdym czasie. W przypadku zmiany Regulaminu lub cenników jego doręczenie pacjentowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronie www.efektcentrum.pl stosownych zmian. Korzystanie z usług EFEKT Kamila Ziemann przez Pacjenta po wprowadzeniu zmian jest równoznaczne z ich akceptacją.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408. z późniejszymi zmianami) oraz przepisy wykonawcze.
 6. Spory powstałe przy świadczeniu usług zdrowotnych będą rozstrzygane zgodnie z właściwością sądów powszechnych odpowiednią do siedziby EFEKT Kamila Ziemann.
 7. Regulamin Świadczenia Usług wchodzi w życie z dniem uchwalenia.