OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 1. Administratorem Danych jest EFEKT Kamila Ziemann z  siedzibą w  Gdyni, ul. Gorczycowa 4c, 81-591 NIP: 955-207-22-84
 2. Administrator Danych w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: dietetyk@efektcentrum.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: a)świadczenia usług dietetycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i/lub b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: r.o.d.o. b)marketingowym administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f r.o.d.o.,
 4. Odbiorcami danych osobowych będą: (1) organy administracji publicznej – na mocy odpowiednich przepisów prawa; (2) podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych,
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla świadczenia usługi, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Jeżeli Pani/Pan wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu ewentualnego odwołania zgody, a po tym czasie, przez okres aż do przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 6. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania lub usunięcia i w tym wypadku należy się skontaktować pod adresem e-mail: dietetyk@efektcentrum.pl
 7. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych oraz danych szczególnej kategorii w celach związanych ze świadczeniem usług dietetycznych.
 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany powyżej adres e-mail informacji handlowych od Efekt Kamila Ziemann
 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany powyżej numer telefonu komórkowego informacji handlowych od Efekt Kamila Ziemann. i
 • Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego